Ordensregler

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Ordensregler for Grundejerforeningen Holmstrup Bakker


 


Udover de i lokalplanen nævnte bestemmelser gælder følgende ordensregler:


1. Hver grundejer ren- og vedligeholder sin andel/parcel, herunder grundens forbindelse til fællesarealer med evt. græsslåning.


2. Hække mod gangstier, cykelstier og fællesarealer bør klippes mindst een gang årligt.


3. Ejere af parceller, der grænser op til offentlig fortov eller fællessti, holdes ansvarlige (jvnf. politivedtægten) ved manglende snerydning eller saltning. Det samme gælder for private fællesveje og stier.


4. Gravearbejde samt ændringer af fællesarealer og veje skal på forhånd godkendes af afdelingsbestyrelsen eller hovedbestyrelsen.


5. Al afbrænding, også i pejs, skal afvikles uden gener for naboerne.


6. Affald må ikke henlægges på fællesarealerne, men skal bortskaffes af grundejeren. Henkastning af grene, træ mm. til evt Sct. Hansbål må kun ske, hvis hovedbestyrelsen giver tilladelse.


7. Der må ikke uden afdelingsbestyrelsens godkendelse ske beplantning af afdelingens fællesarealer herunder også rabatter foran parcellerne.


8. Der må ikke uden hovedbestyrelsens godkendelse ske beplantning af områdets fællesarealer, eller ændring af områdets karakter, f.eks. etablering af fodboldarealer o. lignende.


9. Ifølge politivedtægten skal hunde holdes i snor og deres efterladenskaber skal fjernes af hundeejeren.


10. Langtidsparkering er kun tilladt for personvogne og ifølge lokalplanen kun på parcellerne.


11. Vis støj-hensyn under brug af plæneklipper, motorsav, knallert o.lign. Undgå at spille musik for åbne vinduer.Med venlig hilsen fra hovedbestyrelsen.


 


 


 

Lokalplan


Læs lokalplanen her