Sidste nyt

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

22/12 2020

Bestyrelsen har haft foretræde for Teknik og Miljø

Læs svaret her
30/11 2020

Skrivelse til Aarhus Byråds medlemmer

Se skrivelsen

Byrådet behandler sagen på onsdag d.2 december17/11 2020

Udvidelse af Viborgvej

Planerne for teknik og miljø er behandlet i Magistraten.

Neden for et link til referatet i Magistraten d. 16-11-2020

se pkt. 6: Anlægsbevilling for udvidelse af Viborgvej.

se pkt. 7: VVM for udvidelsen af Viborgvej

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/vis-dagsorden/v/16009/magistraten/dagsorden/2020-11-16/?agendaId=50861713/11 2020

Pressemeddelelse om udvidelse af Viborgvej

Se pressemeddelelsen28/4 2020

Kontingentbetaling 2020


Som tidligere meddelt opkræves grundejerkontingentet for 2020 i år for alle på indbetalingskort, idet banken har opsagt betalingsserviceopkrævningen.

Indbetalingskortene forventes uddelt i løbet af week’enden, og bestyrelsen vil allerede her opfordre til, at samtidigt med at betaling finder sted, oprettes der en ny betalingsserviceaftale.

Eventuelle spørgsmål hertil er altid velkommen hos Agner på tlf. 2984 8590.

 


10/12 2019

Tak fra bestyrelsen


Grundejerforeningens bestyrelse vil gerne takke områdets beboere for de ca. 150 høringssvar, der er blevet indsendt til Aarhus kommune. Bestyrelsen vil nu forsøge at vække pressens interesse for sagen, ligeledes vil vi søge foretræde for teknisk udvalg når det bliver muligt. Vi vender tilbage når der er sat dato på, og opfordrer beboerne til igen at gøre indsigelser.”

 

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker alle en god jul samt et godt nytår

 


9/12 2019

Høringssvar vedr. udvidelse af Viborgvej

Se alle indsendte høringssvar her.11/10 2019

Udvidelse af Viborgvej


Se vedlagt skrivelse24/10 2018

Der graves i vores områder


Dette skyldes som de fleste nok ved, at AURA har haft tilstrækkelig tilslutning til, at de vil lægge fibernet ind i vores område.


Grundejerforeningens bestyrelse har i de områder som vi ejer, givet tilladelse til at grave/bore et 60 K volt kabel ned. Kablet skal være med til at sikre forsyningen i vores område.


Kablet vil i vores område komme til at gå fra transformatorstationen ved Eldalen under Viborgvej, op over arealet ved fodboldmålene vest for den store sø, videre langs Holmstrupgårdvej (ved industrien), for derefter at følge volden langs Holmstrupgårdvej, og skal til sidst ende ved stationen i True. 


Skulle nogle have spørgsmål til ovenstående er de velkomne til at kontakte undertegnede.


På bestyrelsens vegne.


Jan Bredgaard   

13/1 2018

Snerydning

Den enkelte grundejer er ansvarlig for at rydde fortov, vej og sti, der støder op mod vedkommendes matrikel.

Grundejerforeningens snerydning skal ses som en hjælp til at opfylde kravene vedrørende snerydning.

 

Vi har lavet nedenstående plan for grundejerforeningens indsats.

  

Formål:

At tilvejebringe bestyrelsens strategi for en hensigtsmæssig snerydning som

sikrer også økonomisk forsvarligt ansvar i tilfælde af en decideret "isvinter".

 

Grundlag:

Stamvejene til Holmstruphøjvej, Holmstrupgårdvej og Jernaldervej er alle offentlige veje, hvor snerydningsforpligtelsen påhviler Århus Kommune. Stikvejene hører derimod til kategorien ”privat fællesvej”, hvilket indebærer, at det formelt set er den enkelte grundejer, som alene har forpligtelsen til at foretage snerydning indtil vejens midte.

For dog at kunne sikre en nogenlunde ensartet snerydning har grundejerforeningen dog påtaget sig opgaven med at gennemføre en snerydning, som såvel økonomisk som trafikalt set sikrer en forsvarlig adfærd. Dertil kommer, at rydningen af områdets fællesstier i fuldt omfang påhviler grundejerforeningen.

 

Forudsætninger:

For at kunne opfylde opgaven efter foranstående har bestyrelsen derfor fastlagt følgende rammer for snerydning / glatførebekæmpelse i vort område:

 

a) Kommunale stier og veje ryddes af Aarhus Kommune

b) Alle veje og stier ryddes ved min. 10 cm sne

c) Max. én gang rydning pr. døgn

d) Der foretages grusning efter hver snerydning (2/3 grus - 1/3 salt)

e) Ved islag ol. foretages grusning/saltning efter særskilt bestilling

f) Grundejerforeningens stier vil blive ryddet med en maskinstørrelse der ikke medfører beskadigelse af stiernes belægning samt de tilstødende græsarealer.


se kort

 

Rød rute er offentlig vej, og skal derfor normalt ryddes af Aarhus Kommune, men der hvor entreprenøren alligevel kører, for af komme frem til fællesvejene, ryddes den af denne.

Blå rute er fællesveje, og hører under Grundejerforeningen Holmstrup bakker.

Gul rute er stier, der hører under Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Ikke alle stier skal ryddes, kun de stier, der ikke støder direkte op mod de enkelte matrikler. Stier med gul farve skal altså ikke ryddes, med mindre en anden aftale laves.

Grøn rute er stier, der skal ryddes og saltes efter behov. Stier skal ryddes med ATV eller miniged, for ikke at få trykket fliser og græsbelægning.


Kontaktperson:

I praksis varetages grundejerforeningens forpligtelser sig p.t. af Hans Bjerre Madsen, Holmstruphøjvej 153 A (tlf. 25 70 09 72), som formidler kontakten til vor lokale entreprenør.
30/11 2017

Fibernet

Aura Fibernet sælger i området frem til årsskiftet.

Har du endnu ikke besluttet dig og ønsker yderlig info, er det muligt med et personligt møde blot kontakt os på 7199 5544

I vil høre fra Aura i starten af 2018, om vi har opnået tilstrækkelig tilslutning, til at etablere området.

Vi forventer gravestart medio 2018.30/10 2017

Fornyelse af vandledninger

I øjeblikket er Per Aarsleff A/S i færd med at forny vandledningen langs Jernaldervej ud for grundejerforeningens område.

Der skal også laves en fornyelse af en vandledning Jernaldervej/Holmstruphøjvej.

Arbejdet vil blive udført nu, men det er aftalt med grundejerforeningen, at den endelige reetablering af græsarealerne bliver til foråret.

Se skitse over forbindelsen Jernaldervej/HolmstruphøjvejUdvidelse af Viborgvej til 4 spor

Lokalplanforslag er blevet behandlet i Magistraten mandag den 30. maj 2016, og nu er på vej til behandling i byrådet. Indstillingen forventes optaget på byrådets dagsorden onsdag den 8. juni 2016.

 

Indstillingen med tilhørende bilag kan ses her:

http://www.aarhus.dk/da/politik/Magistraten/Tidligere-moeder/2016/2016-05-30/Referat-3a92/VVM-for-udvidelse-af-Viborgvej-til-fire.aspxHøring vedrørende udvidelse af Viborgvej til 4 spor.Kommunens foreløbige svar til hovedbestyrelsen


Sendt: 19. november 2015 13:32

Til: MTM-Plan

Emne: Kvittering på høringssvar - Udvidelse af Viborgvej til fire spor


 


Tak for dine bemærkninger til debatoplægget om udvidelse af Viborgvej til fire spor.


Vi har løbende læst bidragene, og der er kommet mange relevante emner frem. Det drejer sig både om bekymringer om miljøpåvirkningerne og om forslag til løsninger.


Vi vil i den kommende tid gennemgå dine bemærkninger sammen med alle de andre modtagne bemærkninger.


Ud fra gennemgangen, vil byrådet få forelagt et forslag til den videre proces.


Vi forventer allerede nu, at der vil komme ekstra alternativer med i VVM redegørelse. Det forventes, at det ene bliver et lyskryds ved Holmstruphøj og det andet en reduceret midterrabat, så der skal bruges mindre areal. De øvrige forslag skal først vurderes i en sammenhæng, og vil indgå i forelæggelsen for byrådet.


Høringsbidragene indgår som en del af materiale til byrådsbehandlingen. Du vil få svar på bemærkningerne, når der er taget politisk stilling til dem.


Du kan holde dig orienteret om byrådsmøderne her http://www.aarhus.dk/da/politik.aspx og vi vil sende en orientering når projektet kommer på byrådsmøde.


Du har mulighed for at få foretræde for Teknisk Udvalg for at fortælle byrådspolitikerne, hvad du mener om sagen. Læs mere via dette link http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Borgmesterens-Afdeling/Byraadsservice/Foretraede-ark/Teknisk-Udvalg.pdf


Via kommunens hjemmeside http://www.aarhus.dk/da/politik/Udvalg/Teknisk-udvalg/Moeder-2015.aspx kan du finde oplysninger om hvornår møderne i Teknisk Udvalg afholdes.


 

 


Med venlig hilsen


Planafdelingen

Til    Aarhus Byråd                                                                                                   3. november 2015Udvidelse af Viborgvej til fire spor!


Som beboere på Jernaldervej   Grundejerforeningen Holmstup Bakker's  afd. 2. Vil vi hermed protestere mod forslag til, at Jernaldervej skal være udkørselsvej for Holmstruphøjvej, Eldalen og Dalbovej's parceller ca.  223 parceller ialt.


Vi har i dag store problemer med at komme ud fra vores  område til Jernaldervej.  Venstresving er næsten er umuligt.    En ændring som forslået, vil forstærke  vores problemer med at komme ud fra området, ligesom Jernaldervej 290 – 292 og 398 – 400 vil få værdiforringelse af deres ejendomme.


Vuggestuen vil bliver ramt af trafikstøj og trafikos.  Cykelstien bliver overskåret af en ny vej.  Den grønne kile mellem Holmstruphøjvej og Jernaldervej vil blive brudt.


Vi mener at løsningen alene vil være  at Holmstruphøjvej ligesom nu har udkørsel til Viborgvej. Den bedste løsning vil være lysregulering.  Næstbedste, at der kun er højresving ud og ind fra Holmstruphøjvej.Venlig hilsen


Underskrevet af beboerne i 52  ud af 54 parceller
Aarhus 12. oktober 2015


Mulighed for idéer og forslag til en VVM undersøgelse for udbygning af Viborgvej til 4 spor.


Vi bor på Jernaldervej 296 i afd. 2 i Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Som gammel formand for afd. 2 og hovedforeningen, vil jeg gerne give mit indslag til det forslag kommunen stiller.


Det er positivt at trafikken på Viborgvej nu får en bredere 4 sporet vej også gennem Eldalen.


Holmstruphøjvejs udkørsel til Viborgvej i Eldalen, har altid været et problem  for Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.  Vi har siden vor oprettelse, klaget til Amt og Kommune, over vores udkørselsforhold til Viborgvej.  Vi har foreslået de vejansvarlige at opsatte en lysregulering, eller en venstresvingsbane på Holmstruphøjvej, så generne kunne elimineres.


Hverken Amt eller Kommune har været lydhør eller hjulpet med en ordentlig udkørsel for parcellerne i vort område.


Nu 30 år efter kommer Kommunen med et forslag til Holmstruphøjvejs udkørsel på den fremtidige 4 sporede Viborgvej, hvor de næsten siger der ikke kan være tale om en trafiklysregulering, da det ikke er planlagt.


Jeg er uforstående overfor en sådan melding, når Kommunen udmærket ved, at løsningen til en fornuftig udkørsel, fra vores område er, at der planlægges et signalreguleret lyskryds.


Påstand om at lyskryds vil mindske trafikglidningen er kun et påskud, det samme kan siges om at afstanden mellem lyskryds skal være større, eller trafikken ikke kan komme op af bakken. Lyskryds kan reguleres efter trafik, f.eks. kan der reguleres, så der kun bliver rødt lys i krydset for Viborgvej, når der holder biler på udkørslen fra Holmstruphøjvej.


Forslag 1 :  Udkørsel til Holmstrupgårdvej, hvor vejen går tæt forbi nyanlagt sø og op igennem græsareal. Det er utroligt, at man kan stille et sådan forslag der ødelægger et rekreativt område, for at spare penge for en trafikregulering. Holmstruphøjvej Viborgvej.


Forslag 2 : Udkørsel til Jernaldervej skal være udkørslen for alle parcellerne på Holmstruphøjvej og Eldalen og Dalbovej 223 parceller, kan man godt glemme.


Forlængelse af Holmstruphøjvej til Jernaldervej vil dele vores grønne kile igennem området, i to dele. Samtidig vil vores cykelsti brydes og skal over en trafikeret vej.  Vejen vil kommer til at ligge klods op af eksisterende børnehave, med bilos og trafikstøj til legeplads som ”bonus” . Parcellerne Jernaldervej 290 og 292 vil i stedet for grønt område få en befærdet vej i deres baghave. Jernaldervej 290 – 292 og 398 – 400 får en forringet værdi af deres parceller, med den større trafik og støj.


Trafikken på Jernaldervej er i dag meget belastet, hvor vi til tider har samme problem som udkørselsforholdene fra Holmstuphøjvej til Viborgvej. Venstresving er næsten umuligt.

55 parceller fra Jernaldervej afd. 2, vil få endnu en hindring mere, med trafikken fra Holmstuphøjvej mm. 223 parceller, end i dag. Ligesom trafik til og fra erhvervsejendomme og 2 børne institutioner fra Jernaldervej 278 - 288


Forslag 3 :  Højresving ind og ud fra Holmstruphøjvej.  Er kun et løsningsforslag for at spare penge til trafikregulering, til gene for parcellernes udkørsel. Men tilgodeser afd. 2.


Venlig hilsen

Bent Daggry

Jernaldevej 296

21371218


Til Center for Byudvikling og Mobilitet:

Aarhus V den 3. nov. 2015
Udvidelse af Viborgvej til fire spor.


Tak for fremsendte forundersøgelse til VVM undersøgelse, hvilken vi har læst med stor interesse, da udvidelsen af Viborgvej vil have stor betydning for færdsel og miljø i vores område.


Vi skriver som bestyrelse for den del af grundejerforeningen Holmstrup Bakker, der er beliggende både langs Viborgvej og Holmstrupgårdvej og som består af 72 parceller  - Holmstrupgårdvej nr. 100 til 244 (Afdeling 1).


Der er særligt to forhold, som ligger os meget på sinde og som vi gerne vil give vores holdning og input til.1.   Lukning af udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej.2.   Øget støj i vores område grundet udvidelsen og den forudsagte øgede trafik.Ad. 1.


Der nævnes tre mulige løsninger for udkørsel fra Holmstruphøjvej


A: Udkørsel via Jernaldervej

 

B: Vejføring rundt om søen og udkørsel via Holmstrupgårdvej.


C: Holmstruphøjvej forbliver åben og der kan kun foretages højresving ud og ind fra vejen.


Vi vil fra grundejerforeningen Holmstrup Bakker Afdeling 1 gerne gøre opmærksom på at en fjerde løsning, hvor der etableres et lysreguleret kryds som forbinder Holmstruphøjvej og Viborgvej, bør overvejes meget seriøst.


Ad A:


Holmstruphøjvej får et sving i toppen og bliver forlænget med ca. 50 meter og der bliver udkørsel til Jernaldervej.


Denne løsning ser vi som den bedste af de tre af kommunen foreslåede løsninger. Der er “kun” fire parceller som bliver berørt og udledningen af trafikken er langt sikrere og mere uproblematisk i forhold til de to andre forslag. De fire parceller kunne evt. tilbydes en form for støjskærm og beplantning som lukker ud mod vejen.Ad B:


Vi fik for få år siden etableret et rigtigt dejligt område med to store søer og tilhørende stisystem med bænke og flotte grønne arealer. Området er meget brugt af bydelens beboere, både til leg, hundeluftning og flotte gåture i nydelige omgivelser. Søerne har et rigt dyreliv med, padder, insekter, ænder, svaner m.m. og er alt i alt et stort aktiv for hele området.

Såfremt løsning B vælges, skal der etableres en ny vej, i kanten af søen og der vil blive en ikke uvæsentlig trafik, til og fra Holmstruphøjvej og den industri som tænkes tilknyttet fra Dalbovej.


Når trafikken er kommet forbi søen, skal den ledes op af Holmstrupgårdvej, som i forvejen har problemer med ulovligt parkerede biler samt lastbiler, der manøvrerer til og fra de virksomheder, som ligger på højre side af vejen. Dette giver sammen med den trafik, som i dag kommer fra parcellerne på Holmstrupgårdvej, en i dagligdagen ikke effektiv trafikafvikling.


Når trafikken rammer T-krydset ved Holmstrupgårdvej, vil det give betydelige trafikale problemer med en stærkt øget trafikmængde. Det er især svinget til venstre som allerede giver store problemer med den megen trafik, der i dag er på Holmstrupgårdvej.


Uden at være eksperter i vejanlæg, så anser vi også denne løsning for langt den dyreste, da vejen for det første skal forlænges med ca. 200 meter, og der skal evt. etableres fortorv og cykelsti til de bløde trafikanter. Det kan efter vores mening også være nødvendigt at gøre noget ved udkørslen til Holmstrugårdvej, da der tit opstår farlige situationer når bilister skal svinge til venstre, hvorefter de hurtigt drejer til højre hen af Agerøvej.Ad C:


Denne mulighed kunne være god, hvis den etableres sammen med løsning A.

Hvis den skal stå alene, ser vi ikke denne mulighed som en løsning. Det vil give alt for mange farlige situationer med bilister som vil foretage u-sving ved Bredskiftevej og krydset Viborgvej/Holmstrupgårdvej.

Vi vil også gøre opmærksom på at denne løsning giver risiko for gennemgående trafik i villa området.


Ad 2:


Som vi ser det, vil Viborgvej blive udvidet bl.a. mod syd, og dermed være beliggende nærmere vores område. Vi opfordrer til at der etableres en effektiv støjmur mod syd, så støjgenerne fra den øgede trafik ikke ødelægger et ellers dejligt område.

Vi oplever i området at den støj, som trænger længst og tydeligst ind i området er vind- og dækstøj fra trafikken. Denne støj er afhængig af hastigheden på køretøjerne på Viborgvej. Med en stigende trafik samtidig med en stigende gennemsnitshastighed, som er et mål for udvidelsen af Viborgvej, vil denne type støj stige markant i området. Især virker søområderne som en korridor for støj som trænger langt ind i området. (se kort).

Vi vil derfor opfordre til at et effektivt støjværn tænkes ind i projektet fra start af. Vi opfordrer også til at der benyttes en form for asfalt som virker støjdæmpende.


Vedlagt skitse:

Støj ind i området:


Til Aarhus Kommune                                                                                                                                                                                  : Aarhus 8/11-2015

Center for byudvikling og mobilitet, PLANAFDELINGEN

Kalkværksvej 10, 8000 aarhus C

E-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Hermed reflekteres på jeres brev dateret 6/10-2015 om indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udvidelse af Viborgvej til 4 spor.

Dette brev er på vegne af beboerne på stikvejen Holmstruphøjvej 199-233, der vil blive specielt påvirket af forslag 1 og -3 i bilaget: ”Der undersøges tre muligheder: den ene er via Jernaldervej, den anden er via Holmstrupgårdvej, den tredje giver kun mulighed for højresving ind og ud fra Holmstruphøjvej.”

Løsning 3 må nødvendigvis stadig forudsætte løsning 1.

- En kombination af løsning 1 og -3, bør UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER kunne medføre, at Holmstruphøjvej kan blive en gennemkørselsvej fra Viborgvej til Jernaldervej

Yderligere ønsker vi at gøre opmærksom på en lang række problemstillinger ved løsningerne 1 og -3, der bør tages med i overvejelserne.

- Kraftig øgning af trafikken forbi vores stikvej fra ca. 200 husstande, hvilket vil medføre både støjmæssige gener samt bilos-

- Gennemføringen til Jernaldervej vil komme meget tæt på Børnehuset Bulderby, der derfor også vil blive kraftigt påvirket af såvel støj som bilos. Vi ser det reelt som problematisk at en børneinstitution pludselig får en så befærdet vej som nabo.

- Gennemføringen vil krydse 2 større befærdede skole cykelstier, hvilket medfører en sikkerhedsrisiko for gående og cyklister (én ved Børnehuset Bulderby og én ved Jernaldervej)

- En allerede belastet udkørsel til Jernaldervej vil blive markant yderligere belastet. Allerede nu er det svært at komme ud pga. af såvel trafik på selve Jernaldervej samt den dobbeltrettede cykelsti

- Øget transporttid for beboerne i området

- Værditab på husene på stikvejen, da disse vil få kraftig trafik meget tæt forbi, fremfor at være i en lukket område uden gennemkørsel. Et sådant værditab må i givet fald give basis for kompensation

Vi må anmode om en samlet løsning for Viborgvej samt tilhørende sideveje så konsekvenserne er klare for alle fra starten.

Den klart bedste løsning vil være at inddrage en lysregulering mellem Holmstruphøjvej og Viborgvej ved den nuværende udkørsel i overvejelserne.

En sådan løsning vil fastholde det nuværende flow af trafik – både gående, cyklende og kørende – i området, og dermed imødekomme ovennævnte ulemper samt sikkerhedsmæssige risici.

Vi håber på, at ovenstående vil blive overvejet og inddraget i forberedelserne

På vegne af beboerne på stikvejen Holmstruphøjvej 199-233

Preben Poulsen

Holmstruphøjvej 199

8210 Århus V

Email: preben.poulsen@stofanet.dk


Grundejerforeningens hovedbestyrelse har sendt nedenstående høringssvar til Aarhus kommune.Til Aarhus kommune,

Jeg skriver til jer på vegne af Grundejerforeningen Holmstrup Bakker, som dækker området Jernaldervej,

Holmstrupgårdvej samt Holmstruphøjvej, i alt ca. 325 parceller.

Vi har i bestyrelsen drøftet det fremsendte materiale angående Viborgvejs udvidelse, og vi interesserer os

naturligvis hovedsagligt for det der omhandler Holmstruphøjvejs fremtidige ind og udkørselsforhold.

I materialet beskrives 3 mulige løsninger til afvikling af trafik til og fra Holmstruphøjvej.

Vi er dog af den opfattelse, at en signalregulering ved Holmstruphøjvej/Viborgvej er en realistisk fjerde

mulighed, der bør undersøges og tages med i vurderingen.

Signalreguleringen kan fint indgå i en grøn bølge på Viborgvej og kun gå i rødt for trafikanter på Viborgvej,

når der er behov for krydsende trafik fra Holmstruphøjvej.

Ved at vælge en signalregulering på stedet, undgår man større vejomlægninger i området samt udgifter til

etablering af tunneller til cykel- og gangstier.

Et forhold der også taler for en signalregulering på stedet er, at der dagligt er mange fodgængere og

cyklister der krydser Viborgvej ved Holmstruphøjvej.

Vi har også svært ved at forestille os, at man vil forringe forholdene for de mange der anvender de

offentlige transportmidler netop fra og til dette sted, og vi mener derfor det vil være naturligt, at der

indgår et fodgænger-felt i løsningen.

Den stærkt øgede trafik på Viborgvej har, udover at den har gjort det vanskeligt for Holmstuphøjvejs

beboere at komme ud på Viborgvej, også været årsag til væsentlig mere trafikstøj fra Viborgvej, og vi

forudser, at den nye firesporede vej vil give endnu mere støj, da der givetvis vil komme flere biler og med

højere hastighed.

Vi finder det derfor naturligt, at der i projektet også indgår et støjværn langs Viborgvej, både øst og vest for

Holmstruphøjvej.

Vi ser frem til at blive taget med på råd angående den fremtidige trafikafvikling i området.

Venlig hilsen

Jan Bredgaard

Formand for Grundejerforeningen

Holmstrup Bakker