Til orientering

Grundejerforeningen Holmstrup Bakker

Til orientering

 


På denne side kan du finde oplysninger om forhold vedrørende lokalområdet


 


 

Bybusser 


Se kort over buslinierne i Århus

Se køreplaner her
Fodring af ænder


Hvordan fodrer man miljøvenligt?

Der er flere ting, man kan gøre, for at gøre andefodringen mere miljøvenlig. Frem for alt gælder det om at bruge mindre brød


*   Brug kun overskudsbrød hjemmefra

*   Brug kun 1-2 skiver brød pr. tur

*   Riv brødet i små stykker

*   Læg brødet på land

*   Smid ikke brød i vandet

*   Tøm ikke posen i vandet efter fodring


HUSK

Man fodrer ikke for ændernes skyld, men for sin egen skyld.

Det kan være en lige så stor oplevelse at se ænderne selv finde føden i naturen.


Udsnit afNaturstyrelsens naturguide - læs hele artiklen

 


Forebyggelse af indbrud


Sydøstjyllands politi har lavet en video vedrørende forebygelse af indbrud i villaområder.

Se den her 


Græsslåning og Snerydning 


Har du klager over:

- hvordan de grønne områder tager sig ud, eller har forslag til forbedringer

- oplever du mangelfuld snerydning eller lægger snerydningsfirmaet al sneen i din indkørsel el. lign.

så vil vi naturligvis gerne høre om disse problematikker, mens problmet ER AKTUELT. Du skal derfor starks tage kontakt til den ansvarlige for området (se under "Hovedforeningen"), som så herefter vil have mulighed for at hjælpe med en løsning på den aktuelle problemstilling.


Vedrørende snerydning:


Den enkelte grundejer er ansvarlig for at rydde fortov, vej og sti, der støder op mod vedkommendes matrikel.

Grundejerforeningens snerydning skal ses som en hjælp til at opfylde kravene vedrørende snerydning.


Vi har lavet nedenstående plan for grundejerforeningens indsats.

 

Formål:

At tilvejebringe bestyrelsens strategi for en hensigtsmæssig snerydning som

sikrer også økonomisk forsvarligt ansvar i tilfælde af en decideret "isvinter".

 

Grundlag:

Stamvejene til Holmstruphøjvej, Holmstrupgårdvej og Jernaldervej er alle offentlige veje, hvor snerydningsforpligtelsen påhviler Århus Kommune. Stikvejene hører derimod til kategorien ”privat fællesvej”, hvilket indebærer, at det formelt set er den enkelte grundejer, som alene har forpligtelsen til at foretage snerydning indtil vejens midte.

For dog at kunne sikre en nogenlunde ensartet snerydning har grundejerforeningen dog påtaget sig opgaven med at gennemføre en snerydning, som såvel økonomisk som trafikalt set sikrer en forsvarlig adfærd. Dertil kommer, at rydningen af områdets fællesstier i fuldt omfang påhviler grundejerforeningen.

 

Forudsætninger:

For at kunne opfylde opgaven efter foranstående har bestyrelsen derfor fastlagt følgende rammer for snerydning / glatførebekæmpelse i vort område:

 

a) Kommunale stier og veje ryddes af Aarhus Kommune

b) Alle veje og stier ryddes ved min. 10 cm sne

c) Max. én gang rydning pr. døgn

d) Der foretages grusning efter hver snerydning (2/3 grus - 1/3 salt)

e) Ved islag ol. foretages grusning/saltning efter særskilt bestilling

f) Grundejerforeningens stier vil blive ryddet med en maskinstørrelse der ikke medfører beskadigelse af stiernes belægning samt de tilstødende græsarealer.


se kort

 

Rød rute er offentlig vej, og skal derfor normalt ryddes af Aarhus Kommune, men der hvor entreprenøren alligevel kører, for af komme frem til fællesvejene, ryddes den af denne.

Blå rute er fællesveje, og hører under Grundejerforeningen Holmstrup bakker.

Gul rute er stier, der hører under Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Ikke alle stier skal ryddes, kun de stier, der ikke støder direkte op mod de enkelte matrikler. Stier med gul farve skal altså ikke ryddes, med mindre en anden aftale laves.

Grøn rute er stier, der skal ryddes og saltes efter behov. Stier skal ryddes med ATV eller miniged, for ikke at få trykket fliser og græsbelægning.


Kontaktperson:

I praksis varetages grundejerforeningens forpligtelser p.t. af Hans Bjerre Madsen, Holmstruphøjvej 153 A (tlf. 25 70 09 72), som formidler kontakten til vor lokale entreprenør. 


Hundeposer 


Hundeposer skal ifølge ordensregler og politivedtægt fjernes fra området -

Ikke smides i buske og tilstødende haver - Vi oplever denne adfærd

som et voksende problem.

Læs artikel om mere "kujonagtig" adfærd her

 


 

Højhuse 


Aarhus Kommune har vedtaget en lokalplan 885. Højhuse til erhverv ved Viborgvej,. Runevej og Bredskifteve.

Grundejerforeningen og beboere i området har gjort indsigelse mod lokalplanen under høringsfasen, og der er foretaget nogle ændringer.


 

Post 


Find oplysninger om posthuse, postkasser, udleveringssteder,

åbnings- og tømningstider her